kind

Privacy policy

Privacy Protocol volgens AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
KIdsbest Kinderopvang

Gebruiksvoorwaarden
Gebruik van onze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan de geboden informatie kunt u aldus geen rechten ontlenen.
De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons. Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

Wet- en regelgeving
Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2016 van kracht geworden en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Kidsbest Kinderopvang heeft een Privacy protocol opgesteld over de persoonsregistratie. Dit protocol wordt ter inzage op kantoor gelegd voor een ieder die gebruikmaakt van de opvang. Aan iedere medewerkster is dit reglement overhandigd. Er geldt er een beroepscode voor de werknemers, vrijwilligers, deelnemers, studenten en ouders. Dit wil zeggen dat er met persoonsgegevens en persoonsgevoelige gegevens zorgvuldig wordt omgegaan. Er is een geheimhoudingsplicht. Het gaat hier over de volgende gegevens:
1. Gegevens van de ouders/ verzorgers van de hiervoor bedoelde kinderen.
2. Gegevens van kinderen die in de opvang zijn geplaatst of voor wie om plaatsing in de opvang verzocht is.

Waarom verzamelen wij informatie?
Als u door middel van het inschrijfformulier op onze website een kindplaats aanvraagt in een van onze opvanglocaties, vragen wij u om persoonsgegevens. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:
• Uw aanvraag af te handelen.
• Een contract voor plaatsing met u af te sluiten.
• U de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren.
• Uw kind de best mogelijke zorg te verlenen.
• Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt.
De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zo lang als nodig is aan verplichte informatie voortkomend uit wettelijke bepalingen

Wijze van verkrijging:
De gegevens worden rechtstreeks van de ouders/verzorgers verkregen.

Toegang tot de gegevens:
Rechtstreeks toegang tot de gegevens hebben, voor zover noodzakelijk voor het inhoudelijk functioneren:
1. Bestuur
2. Directeur en leidinggevende
3. Coördinatrices
4. Pedagogisch medewerksters
5. Degene die intern met de administratieve verwerking belast is
6. Accountantsdienst.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?
Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan Belastingdienst, gemeente of dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen.
U heeft zelf ook recht van inzage van uw gegevens. Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al uw gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. U heeft recht tot het wijzigen van uw gegevens wanneer u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt. U heeft recht op gegevenswissing indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden.

De gegevensverwerking van de klanten van kinderopvang is rechtmatig.
• De gegevens zijn ter zake doende en worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Het doel van het verzamelen van de klantgegevens zijn ten behoeve van de dienstverlening.
• De gegevens die worden verzameld zijn juist, nauwkeurig, toereikend en ter zake dienend en niet bovenmatig, gelet de doeleinden van de Kinderopvang.
• Er worden geen bijzondere persoonsgegevens geregistreerd.
• De gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.
• Betrokkenen kunnen op verzoek gegevens laten wijzigen of laten verwijderen.
• Verzoeken tot wijzigen van gegevens moet gemotiveerd en schriftelijk worden
ingediend bij de directie.
• Betrokkenen worden bij aanmelding, plaatsing en tijdens het kennismakingsgesprek op de hoogte gebracht van de reden van de gevraagde informatie.
• De verwerking van gegevens wordt beëindigd als de betrokkene zich verzet.
• Medewerkers van kinderdagverblijf handelen uitsluitend in opdracht van de werkgever.

Beroepscode personeel
Kidsbest Kinderopvang werkt met een beroepsgeheim.
Dit is om de privacy van het kind en ouder veilig te stellen. Afspraken die gelden:
• De werknemer is verplicht informatie vanuit zijn functie geheim te houden voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt, of hem uitdrukkelijk is opgelegd.
• Deze verplichting geldt ook na de beëindiging van het dienstverband.
• Dit geldt voor gegevens van zowel de kinderen als het personeel. Om dit te waarborgen worden de mappen met privégegevens in een gesloten kast bewaard.
• Als een kind een conflict heeft met een ander kind, dan zal de naam van het ander kind anoniem blijven.
• Tevens worden de medische gegevens gewaarborgd. Deze zullen samen met de privégegevens afgesloten worden bewaard. Indien zich een noodsituatie voordoet zullen de persoonlijke en medische gegevens verantwoordelijk worden gebruikt.
• Mocht Kidsbest een foto waar uw kind op staat willen gebruiken voor dergelijke doeleinden, zullen de ouders ten alle tijde om toestemming gevraagd worden en bij akkoord, worden verzocht schriftelijk de toestemming te geven middels een daarvoor bestemd formulier.
• Stagiaires mogen geen foto’s maken en gebruiken voor hun studie, tenzij er toestemming is van de ouders

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee we u willen informeren over de actuele gang van zaken en andere nieuwtjes. Uw e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van klanten. Mocht u hier geen gebruik meer van willen maken, kunt u dit aan ons doorgeven.

Beveiliging
De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij hebben beheer procedures om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens. Wij hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten. Dit privacy-statement is van toepassing op onze webpagina’s. Dit privacy-statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan: Kidsbest Kinderopvang te Akersloot aan Rembrandtsingel 3 of via info@kidsbest.nl.